Disclaimer

Betingelser for anvendelse af denne hjemmeside, dens indhold, downloads og dens tilbudte ydelser:

Kan du ikke acceptere eller overholde denne Disclaimer, bedes du venligst om ikke at benytte/bruge nærværende hjemmeside, eller dens indhold, downloads og tilbudte ydelser.

Brug af denne hjemmeside: “Massage i fritiden.dk”, dens indhold, downloads og dens beskrevne ydelser (til hver en tid) er på eget ansvar og risiko. Jeg påtager mig intet direkte, indirekte, eller på nogen måde afledt ansvar – heller ikke erstatningsansvar for, vedrørende, og i forbindelse med ovenfor beskrevne brug, indhold, downloads og ydelser. – Ved at anvende hjemmesidens indhold, downloads og tilbudte ydelser accepterer du, at fejl og/eller udeladelser eller misfortolkelighed i disse ikke kan lægges til grund for et eventuelt krav eller søgsmål mod mig.

Jeg fraskriver mig således alle former for ansvar og erstatningspligt for skader eller tab opstået i forbindelse med et besøg på, eller i forbindelse med enhver benyttelse af hjemmesiden og dens beskrevne indhold, downloads og ydelser. – Denne fraskrivning omfatter ligeledes erstatning for tab som følge af skadelige programmer, skadelige filer som kan downloades via hjemmesiden, eller skadelige filer der er leveret/overdraget på anden måde (- idet dog filer der downloades fra hjemmesiden sikkerhedsscannes af den navnkundige WordPress).

Jeg er ikke ansvarlig for noget krav eller noget tab, som opstår på baggrund af en fysisk eller juridisk persons adgang til, eller manglende adgang til denne hjemmeside. Denne afgrænsning inkluderer, men er ikke begrænset til, enhver beskadigelse af computerudstyr og computersystemer forårsaget af virus, malware eller enhver anden skadelig computerprogrammering.

Jeg skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af denne hjemmeside.

For hjemmesidens ophavsretslige beskyttede fuglefotos og evt. jagtfotos, som du eventuelt køber af mig, gælder: at de alene er til eget personlig, privat og ikke- kommerciel brug for de personer til hvem jeg har leveret eller solgt fotos/filerne, med mindre andet aftales skriftligt med mig.

Ved køb af fotos og andre ting der kan downloades fra hjemmesiden samt ved køb og brug af hjemmesidens øvrige tilbudte ydelser, accepterer køber/bruger og eventuelt tredje part uden reklamationsret det modtagne i dén tilstand og brugbarhed dette har.

Alle fotos og illustrationer i hele hjemmesiden er næsten alle mine egne optagelser og udarbejdelser, og de må ikke kopieres, gengives eller videreformidles på nogen måde, med mindre andet aftales skriftligt med mig – og da under forudsætning af, at mine rettigheder ikke krænkes.

Hjemmesidens sider: “Leksikon”, “Overlevelsesteknik”, “Træer, planter og blomster” og “Knob” skal alene betragtes som mine egne ikke kommercielle udarbejdede opslagsværker, bestående af gennem tiderne indsamlede og organiserede data (som jeg blot viser andre), og en bruger læser og anvender dette helt på eget ansvar og risiko på alle måder, idet ingen garantier gives for korrekt og eller opdateret indhold.

Enkelte fotos kan være hentet fra forskellige frie steder på nettet – som frie fotos under “Fair Use” og “Public Domain Images”, og er ikke erstattende for oprindelige kilde/foto, samt anvendt i en anden samfundsnyttig sammenhæng end i kilden. – Enkelte fotos er stillet til fri rådighed af venner og bekendte. – Visse dele (fotos og tekst) under hjemmesidens side: “Overlevelsesteknik” består af indsamlet materiale, som er klassificeret: “Distribution restriction: Approved for public release; distribution is unlimited”. – Andre anvendte fotos, illustrationer og tekst er påført kildeangivelse mv., som krævet i kilden, eller som krævet ved henvendelse.

Jeg har gjort mig alle rimelige bestræbelser på at indhente informationer fra pålidelige kilder, men alt udgives (vises) “som beset” uden nogen form for garanti (hverken direkte eller indirekte), og jeg frasiger sig ansvaret for ethvert udgivet (vist) emne eller indhold, som ikke er komplet, fyldestgørende, præcis, egnet eller relevant for modtageren. 

Det er tilladt at linke til ovennævnte hjemmesides indhold med korrekt kildeangivelse. Enkeltstående brug af links er tilladeligt, mens systematisk brug af links til kommercielle formål ikke er tilladt. Det er ikke tilladt, uden forudgående skriftlig tilladelse fra mig, at indsætte indhold fra ovennævnte hjemmeside, herunder fra filer der kan downloades fra eller via hjemmesiden eller overdrages på anden måde, ind i en hjemmesides frame, så indholdet fremstår som en integreret del af siden.

Hjemmesiden og alt indhold samt tilbudte ydelser på hjemmesiden kan slettes og ændres (helt eller delvist/partielt) uden forudgående eller efterfølgende varsel. Hjemmesidens tilbudte ydelser kan midlertidigt blive sat i bero uden forudgående eller efterfølgende varsel.

Hjemmesiden og alt indhold samt tilbudte ydelser på hjemmesiden er (også vedrørende tvister og fortolkning) underlagt dansk lovgivning og dansk retslig afgørelse.

Alt vist på hjemmesiden og materiale der kan downloades fra hjemmesiden bliver ikke opdateret, idet dog indhold i “Vildtanalyse og Afskydningsværktøjer” kan blive opdateret uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Vedrørende oversættelse: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den originale danske tekst og en oversættelse, er den danske tekst gældende.

.

Specielt for hjemmesidens del: “Vildtanalyse og Afskydningsværktøjer” gælder:

Det sete er ophavsretsligt beskyttet.

Du kan dog frit kopiere fotos og downloade tilgængelige filer, og disse må gerne videreformidles til andre under forudsætning af, at mine rettigheder ikke krænkes ophavsretsligt eller efter anden lovgivning – og derudover efter følgende regler:

1. Der må ikke ændres eller redigeres i materialet.

2. Det skal angives at materialet er ophavsretsligt beskyttet, ved Jack H 2019.

3. Materialet må kun benyttes i ikke- kommerciel sammenhæng, og der må ikke tjenes penge på materialet.

– Dette fordi jeg finder, at korrekt bestandsforvaltning på afskydningssiden er af stor og samfundsnyttig betydning, og fordi alle jægere, jagtudlejere, bestandsforvaltende myndigheder, forskere og biologer m.fl. vil kunne have stor nytte af denne Vildtanalyse med dens tilhørende separate Afskydningsværktøjer, som er undervejs og snart udkommer.


Vedrørende siden: Knob:

Det skal understreges meget skarpt, at børn og yngre ikke bør/må lege med knob og reb, og at flere af disse knob er direkte livsfarlige, og har forårsaget dødsulykker. – Der skal generelt altid være en ansvarlig voksen med, når børn og unge har med knob og knuder og reb at gøre.

Det på siden: Knob viste, er ud fra min opfattelse af indsamlet materiale, og ved personfarlige eller særlige vigtige knobanvendelser, er det brugers eget ansvar at kontrollere rigtigheden af de viste knob mv. inden anvendelse som er på eget ansvar og egen risiko. – Dette understreges, da jeg finder at nettet byder på mange “knobsider” af meget varierende fotokvaliteter og beskrivelser som kan misfortolkes, men også nogle super gode sider.


CTRL + Home bringer dig til toppen af denne side. – Eller klik hér.

Gå til starten af hjemmesiden: Forside.